top of page

12 soļi

 1. Mēs atzinām, ka esam  bezspēcīgi alkoholisma vai citas ģimenes disfunkcijas priekšā, un ka mūsu dzīves ir kļuvušas nevadāmas.
   

 2. Pārliecinājāmies,ka tikai par mums stiprāks Spēks var atgriezt mums veselo saprātu.
   

 3. Nolēmām mūsu gribu un mūsu dzīves uzticēt Dievam, kā mēs viņu sapratām

 4. Veicām dziļu un bezbailīgu morālo pašanalīzi.
   

 5. Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu.
   

 6. Esam pilnīgi gatavi, lai Dievs novērš šos mūsu rakstura trūkumus.
   

 7. Pazemīgi lūdzam, lai Dievs atbrīvo mūs no mūsu trūkumiem.
   

 8. Sastādījām to cilvēku sarakstu, kuriem esam darījuši pāri, un esam gatavi savu vainu izpirkt.
   

 9. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kad vien iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.  
   

 10. Turpinājām pašanalīzi, un, kad kļūdījāmies, to tūlīt atzinām.
   

 11. Ar lūgšanu un meditāciju centāmies pilnveidot mūsu apzināto kontaktu ar Dievu, kā mēs viņu saprotam, lūdzot tikai vienu - uzzināt viņa gribu pār mums, un spēku šo gribu pildīt.
   

 12. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti tiem, kas vēl arvien cieš, un pielietot šos principus mūsu ikdienas dzīvē.

bottom of page